Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

RC STATUS s.r.o.

Béla Bartóka 13

903 01 Senec

IČO: 35 789 522

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 21848/B

 

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že údaje uvedené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.zdarmaponuky.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy.

 

Publikovať obsah stránky v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránky a s uvedením zdroja.

 

Prevádzkovateľ ponúka na stránke inzerciu, ktorej podstatou je výmena vecí bez peňazí. Je to návrat do doby, keď peniaze neexistovali a ľudia si vymieňali tovar za tovar. Aké to asi bolo, ťažšie alebo jednoduchšie ako dnes? Chcete vedieť, či by ste v súčasnosti dokázali rozumne obchodovať bez peňazí?

 

Pri vypĺňaní formulárov inzercie budú požadované niektoré informácie potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi.

 

Čo všetko sa dá vymeniť, môžete zistiť sami. Závisí to na vašej potrebe, fantázii, ale aj schopnosti dohodnúť sa s druhou stranou. Tak si to vyskúšajte! Ponúknite niečo na výmenu alebo zadajte, čo konkrétne hľadáte a uvidíte. Úspech je možný, nie však zaručený. Bude to skúška vášho umu, zároveň užitočná a snáď aj zábavná činnosť.

 

Zverejňovanie inzerátov na tejto webovej stránke je zdarma do 31.12.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu úvodnej akcie, kedy je možné inzeráty pridávať zdarma. Prevádzkovateľ požaduje písať inzeráty iba v slovenčine alebo češtine.

 

Doba zverejnenia/platnosti inzerátov je 90 kalendárnych dní, potom bude zmazaný.

Inzeráty môže zadávateľ upravovať aj skôr podľa svojich potrieb a tiež mazať na základe prideleného kódu.

 

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátu, priložené obrázky ani samotnú realizáciu výmeny so záujemcom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo gramatickej opravy inzerátov alebo zmazania pred ukončením doby zverejnenia v prípade ich nekorektného alebo nevhodného obsahu, bez akejkoľvek povinnosti informovania zadávateľa inzerátu a bez nároku na vrátenie peňazí.

 

Prípadné reklamácie služieb inzercie posielajte prevádzkovateľovi na e-mail: statussenec@gmail.com a meno Ing. Eva Cibuľová, ktorá ich bude evidovať. Na základe posúdenia dôvodu reklamácie, ju prepošle buď technickému správcovi webu na e-mail support@webcms.sk alebo dodávateľovi služby PlatbaMobilom na e-mail info@platbamobilom.sk. Po obdržaní písomného stanoviska od zodpovednej osoby, bude prevádzkovateľ o výsledku reklamácie informovať zákazníka v zákonnej lehote na jeho kontaktný e-mail.  V prípade, že nastalo neriadne dodanie služby inzercie je zákazník povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi na uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do 3 dní od vtedy, čo danú skutočnosť zistí alebo mohol zistiť, avšak najneskôr do 30 dní od momentu, keď služba nebola riadne poskytnutá, inak jeho práva súvisiace s nesprávne poskytnutou službou zanikajú.

 

V Senci, dňa 28.6.2018   

 

Ing. Eva Cibuľová

konateľ RC STATUS s.r.o.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Zásady používania súborov cookies.