Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument je v súlade s platnými ustanoveniami:

 

 

Osobný údaj/osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

 

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

 

Spracúvaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

 

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

 

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas sa preukazuje najmä zvukovým záznamom alebo obrazovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do informačného systému, alebo iným hodnoverným spôsobom. Písomný súhlas sa preukazuje dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie Súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu.

 


Osobné údaje musia byť:

 

 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť“).

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, k keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:


Prevádzkovateľ je ďalej povinný najmä:

 

 

 

Osobné údaje v inzerátoch

Medzi služby prevádzkovateľa webovej stránky www.zdarmaponuky.sk patrí poskytovanie platenej inzercie záujemcom, ktorí chcú vymeniť nejakú vec prostredníctvom on-line formulára vyplneného na internetovej stránke.

 

Inzeráty obsahujú také údaje, ktoré sa podľa nariadenia a zákona považujú za osobné údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred zverejnením inzerátu dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

 

Inzerát s osobnými údajmi dotknutej osoby bude zverejnený maximálne 30 kalendárnych dní, po uplynutí tejto doby bude zmazaný a osobné údaje nebudú uchovávané v žiadnej databáze prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže svoj inzerát textovo upravovať alebo zmazať aj pred uplynutím tejto doby.

 

V Senci, dňa 28.6.2018   

 

Ing. Eva Cibuľová

konateľ RC STATUS s.r.o.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies.O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať na stránke: Zásady používania súborov cookies.